Pokyny a režim fungování

 1. ŠD navštěvují žáci 1. – 5. ročníku, přednostně jsou umísťováni žáci 1. – 3. ročníku.
 2. Provozní doba ŠD: ranní 7:00 – 8:00 odpolední 11:30 – 17:00.
 3. Žáci se přihlašují zápisním lístkem, odhlašování se provádí písemně.
 4. O vyloučení žáka ze ŠD rozhoduje ředitel školy - při opakovaném porušení režimu ŠD.
 5. Platby za pobyt ve ŠD se provádějí v hotovosti proti potvrzení, cena je 300 Kč/měs.
  • září – platba 1200 Kč za září až prosinec
  • leden – platba 1800 Kč za leden až červen
 6. Odchod ze ŠD - po obědě nebo po vycházce v 14:30.
  Žádají-li rodiče dřívější odchod dítěte ze ŠD:
  • Dítě si vyzvednou osobně,
  • pověří vyzvednutím písemně jinou osobu,
  • dítě odejde samo na základě písemné žádosti rodičů.
 7. Źáci, kteří mají povoleno odejít po obědě, jdou na oběd s vychovatelkou, která je potom pustí domů.
 8. Po skončení vyučování předává žáky vychovatelce třídní učitelka.
 9. Žáci dodržují časový rozvrh práce, při činnostech mohou přecházet z oddělení do oddělení.
 10. Žák se chová ukázněně, dbá pokynů vychovatelek, dodržuje režim ŠD a bez vědomí vychovatelek se nikam nevzdaluje.
 11. Do ŠD nenosí věci, kterými by mohl zranit sebe nebo své spolužáky, věci drahé nebo cennosti.
 12. Žák má možnost se převléci do vhodného oblečení (vše podepsané), dbá o pořádek ve ŠD, šetří zařízení, hračky, knihy.
 13. Pitný režim – vlastní zdroje a volný přístup k nápojům ve ŠJ nebo ŠD.
 14. Příprava na vyučování a psaní domácích úkolů – pouze podle požadavků rodičů a možnosti vychovatelek po 15. hodině.
 15. Při posunutí začátku vyučování mohou ŠD navštěvovat i děti, které nejsou do ŠD přihlášeny.
 16. Styk s rodiči (zákonnými zástupci) - při vyzvedávání dětí ze ŠD, nebo po vzájemné dohodě.
 17. Rodiče čekají na své děti před školou, po 16:30 h u šaten.
 18. Pokud si rodiče nevyzvedli dítě do stanovené doby, vychovatelka se snaží spojit telefonicky s rodiči a setrvá do jejich příchodu se žákem ve ŠD (popř. odvede dítě domů).
 19. Ukončení vzdělávání je vždy k 30. 6. příslušného školního roku, předčasné ukončení docházky do ŠD je možné:
  • Na základě písemné žádosti zákonných zástupců.
  • Při neplacení poplatku za ŠD v uvedeném termínu.
  • Pokud žák opakovaně nedodržuje pokyny a režim ŠD.