Ředitelka:   +420 739 097 626

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 (aktualizováno)

Zápis do 1. ročníku se uskuteční v termínu od 26. – 27. 4. 2022 pro děti ze spádových obcí školy, dle kritérií v příloze.

Ve školním roce 2022/2023 budeme otevírat jednu první třídu. Maximálně budeme přijímat 25 dětí.

Zápis bude organizován podle aktuálních hygienicko-epidemiologických opatření. Pro podání žádosti se držte těchto pokynů.

Rezervovat termín a čas zápisu si můžete online na https://booking.reservanto.cz/Modal/?id=18165&seg=1011.

Zároveň 15.3. od 17.00 pořádáme schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků v prostorách školy v Brandýse nad Labem.

V případě online zápisu

Přihlášky (žádosti) k přijetí do 1. ročníku, příp. žádost o odklad povinné školní docházky, musíte vyplnit elektronicky na uvedeném odkazu, který bude přístupný od 18. 4. 2022 do 27. 4. 2022. https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zspanskapole/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3942#

V případě prezenčního zápisu

Žádost a zápisový list podáte osobně v písemné formě. Přihlášku (žádost) vytiskněte, doplňte a podepište, následně ji v vezměte na zápis s sebou do školy.

Povinné přílohy

  • Kopie nebo sken rodného listu dítěte,
  • cizinci dále k žádosti přiloží kopii nebo sken dokladu o trvalém pobytu.

Zákonné zástupce, kteří budou pro své dítě žádat o odklad povinné školní docházky, upozorňujeme na nezbytnost dodání doporučujícího posudku školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra), a zároveň doporučujícího posudku odborného lékaře nebo klinického psychologa (dle § 37 školského zákona). Žádost o odklad je nutné podat řediteli školy do 27. 4. 2022.

Zákonní zástupci zapisovaného dítěte budou při zápisu do 1. třídy informováni způsobem umožňující vzdálený přístup:

Jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji - zákonný zástupce obdrží „Desatero pro rodiče“,

  • o možnosti udělení odkladu povinné školní docházky,
  • v případě podání žádosti o odklad o možných způsobech povinného předškolního vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte,
  • o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Dále v případě budoucího žáka s diagnostikovanými speciálními vzdělávacími potřebami / budoucího žáka diagnostikovaného jako dítě nadané či mimořádně nadané:

  • O pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),
  • o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,
  • o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
  • o možnostech přeřazení žáka do vyššího ročníku.

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (zákonný zástupce zapisovaného dítěte obdrží registrační číslo e-mailem na základě zaslané žádosti a kopie rodného listu dítěte) bude zveřejněn do 30 dnů od  zahájení správního řízení, a to na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

Přílohy:

Prázdniny

Ředitelské volno
22. prosinec 2023
Vánoční prázdniny
23. prosinec 2023 - 02. leden 2024
Pololetní prázdniny
02. únor 2024
Jarní prázdniny
19. únor 2024 - 25. únor 2024
Velikonoční prázdniny
28. březen 2024
Letní prázdniny
29. červen 2024 - 01. září 2024