Zápis do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022 (aktualizace)

S ohledem na situaci a doporučení MŠMT bude zápis do prvního ročníku probíhat výhradně elektronicky, bez osobního kontaktu, v termínu od 1. 4. do 21. 4. 2021, kdy bude dostupná přihláška do prvního ročníku a také případná žádost o odklad školní docházky

Po předchozí domluvě je možno předat vyplněnou přihlášku osobně v dohodnutém termínu.

Pokud zvažujete odklad školní docházky, vyplňte žádost a dodejte potvrzení k doporučení odkladu od ošetřujícího lékaře dítěte a z Pedagogicko-psychologické poradny.

Seznam přijatých žáků a informace ke schůzce rodičů budoucích prvňáčků budou oznámeny po skončení zápisu.

Pro školní rok 2021/2022 bude přijato maximálně 26 žáků (na základě § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)). Do první třídy základní školy zřízené Dobrovolným svazkem obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn, se přijímají děti podle následujících kritérií:

  1. Děti trvale žijící v obcích Přezletice, Podolanka a Jenštejn, s trvalým pobytem alespoň jednoho z rodičů v těchto obcích a s jedním, či více sourozenci, kteří plní povinnou školní docházku ve svazkové škole Panská pole.
  2. Děti trvale žijící v obcích Přezletice, Podolanka a Jenštejn a trvalým pobytem alespoň jednoho z rodičů v těchto obcích.
  3. Děti, žijící ve zřizovatelských obcích se svými rodiči, či zákonnými zástupci v nájmu.

Pokud bydlíte v těchto obcích v nájmu a nejste zde přihlášeni k trvalému pobytu, předložte u zápisu nájemní smlouvu + doklad o využívání místa k pobytu (potvrzení pošty o doručování zásilek, adresa na bankovním výpisu, vyúčtování elektroodběru.

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Detaily:

Prázdniny

Hlavní prázdniny
01. červenec 2021 - 31. srpen 2021
Začátek školního roku 2021/2022
01. září 2021
Podzimní prázdniny
27. říjen 2021 - 29. říjen 2021
Vánoční prázdniny
23. prosinec 2021 - 02. leden 2022
Pololetní prázdniny
04. únor 2022
Jarní prázdniny
07. únor 2022 - 13. únor 2022
Velikonoční prázdniny
14. duben 2022