Ředitelka:   +420 739 097 626

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. ročníku pro děti ze spádových obcí školy se uskuteční v termínu od 11. do 12. dubna 2023 od 14.00 do 17.30. Ve školním roce 2023/2024 budeme otevírat dvě první třídy (s kapacitou maximálně 25 dětí ve třídě). Zápis proběhne ve stávajících prostorách školy ve vile Melicharka, Františka Melichara 370, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

Zápis bude organizován prezenčně nebo elektronicky online. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (zákonný zástupce zapisovaného dítěte obdrží registrační číslo e-mailem na základě zaslané žádosti a kopie rodného listu dítěte) bude zveřejněn do 30 dnů od zahájení správního řízení, a to na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

Prezenční zápis

Přihlášku (žádost o přijetí) si vytiskněte a vyplněnou a podepsanou vezměte s sebou na zápis do školy. V případě zájmu si můžete vyplnit přihlášku elektronicky a urychlit tak postup při zápisu.

Online zápis

Přihlášky k přijetí do prvního ročníku, resp. žádost o odklad povinné školní docházky vyplňte elektronicky v termínu od 1. 3. 2023 do 11. 4. 2023 na odkazu https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zspanskapole/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3942.

Povinné přílohy:

 • Kopie nebo sken rodného listu dítěte

 • Kopie nebo sken dokladu o trvalém pobytu (pouze cizí státní příslušníci)

Zákonné zástupce, kteří budou pro své dítě žádat o odklad povinné školní docházky, upozorňujeme na nezbytnost dodání doporučujícího posudku školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra), a zároveň doporučujícího posudku odborného lékaře nebo klinického psychologa (dle § 37 školského zákona). Žádost o odklad je nutné podat řediteli školy nejpozději do 11. 4. 2023.

Zákonní zástupci zapisovaného dítěte budou při zápisu do 1. třídy informováni způsobem umožňující vzdálený přístup:

 • O tom, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji-zákonný zástupce obdrží „Desatero pro rodiče“,
 • o možnosti udělení odkladu povinné školní docházky,
 • v případě podání žádosti o odklad o možných způsobech povinného předškolního vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte,
 • o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

V případě budoucího žáka s diagnostikovanými speciálními vzdělávacími potřebami /budoucího žáka diagnostikovaného jako dítě nadané či mimořádně nadané:

 • O pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost  revizních nástrojů),
 • o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,
 • o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
 • o možnostech přeřazení žáka do vyššího ročníku.

Související dokumenty:

Prázdniny

Ředitelské volno
22. prosinec 2023
Vánoční prázdniny
23. prosinec 2023 - 02. leden 2024
Pololetní prázdniny
02. únor 2024
Jarní prázdniny
19. únor 2024 - 25. únor 2024
Velikonoční prázdniny
28. březen 2024
Letní prázdniny
29. červen 2024 - 01. září 2024